Dịch vụ quản lý tàu còn khá mới ở Việt Nam. Mục tiêu cung cấp dịch vụ này nhằm đảm bảo cho đội tàu của Quý Khách hàng có tình trạng kỹ thuật tốt với chi phí hợp lý và được các cảng của các Công ty dầu khí lớn ở nước ngoài chấp nhận, phục vụ kinh doanh khai thác hiệu quả nhất.
 

Chúng tôi không ngừng nâng cao trình độ quản lý để bắt kịp với những yêu cầu mới, mang lại dịch vụ quản lý tốt nhất cho Quý Khách hàng.