Đại hội cổ đông thường niên năm 2013

 

 

Ngày 10/01/2013, công ty đã tiến hành họp Đại Hội Cổ Đông thường niên năm 2013. Mục đích của cuộc họp này nhằm báo cáo kết quả kinh doanh năm 2012 và đề ra phương hướng hoạt động cho năm 2013 với các cổ đông.

 

Căn cứ vào kết quả kinh doanh năm 2012, Đại Hội Cổ Đông đã quyết định chia cổ tức năm 2012 với tỷ lệ 25% trên vốn điều lệ. Năm 2013, công ty sẽ tiếp tục đặt trọng tâm vào kinh doanh vận tải xăng dầu và dự kiến lợi nhuận sẽ tăng trưởng thêm 30% so với năm 2012.