Đại hội cổ đông thường niên năm 2014

 

Ngày 16/04/2014, Công ty CP VTB Khai Nguyên đã tiến hành họp Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2014. Tại cuộc họp, Ban Giám Đốc đã báo cáo kết quả kinh doanh năm 2013 đến các cổ đông, đồng thời cũng đệ trình kế hoạch hành động cho năm 2014. Theo đó, mặc dù năm 2013 tình hình kinh tế vẫn đang trong khủng hoảng, ngành vận tải biển còn nhiều khó khăn nhưng với sự ủng hộ to lớn của các cổ đông, sự chỉ đạo đúng đắn của Hội Đồng Quản Trị và sự nỗ lực của toàn bộ Cán bộ nhân viên/Thuyền viên công ty nên kết quả kinh doanh cũng đáng khích lệ, vượt mức kế hoạch 106,36%.

 

Căn cứ vào kết quả kinh doanh, Đại Hội Cổ Đông đã quyết định chia cổ tức năm 2013 với tỷ lệ 25% trên vốn điều lệ.

 

Trong tình hình khó khăn của nền kinh tế nói chung và của ngành vận tải biển nói riêng, công ty lại có 03 tàu lên đà sửa chữa định kỳ nên dự kiến 2014 sẽ là một năm nhiều thách thức. Trong bối cảnh như vậy, công ty vẫn sẽ tập trung vào lĩnh vực kinh doanh chính là vận tải xăng dầu và đặt mục tiêu duy trì được kết quả kinh doanh như năm 2013.